Smiltenes novadā veidos decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru un stingrāk tās kontrolēs

Rīga, 1.jūl., LETA. Smiltenes novadā veidos decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā arī stingrāk šīs sistēmas kontrolēs, liecina pašvaldības apstiprinātā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtībai.

Prasība veidot šādu reģistru gan ir noteikta visām pašvaldībām.

Kā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības apstiprinātie saistošie noteikumi nosaka decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā esošajās ciemu teritorijās, izņemot Rauzas ciemu Palsmanes pagastā, Vizlas un Aumeisteru ciemus Grundzāles pagastā, Ilgu un Kamaldiņu ciemus Smiltenes pagastā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

Pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar Smiltenes novada domi, nodrošinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu, sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību, notekūdeņu un nosēdumu savākšanas no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanas un novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā noteikto prasību ievērošanas kontroli.

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sniegs informāciju decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju.

Saistošo noteikumu izpildi kontrolēs un administratīvos protokolus noformēs Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas, balstoties uz pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rakstveida atzinumu.

Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu. Fiziskām personām tas ir līdz 350 eiro, juridiskām personām - līdz 1400 eiro. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.