Par Smilteni

Par Smilteni

Smiltenes novads izveidojās 2009.gadā, apvienojoties astoņām pagastu pārvaldēm (Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes, Variņu) un Smiltenes pilsētai. Novadā dzīvo 14 226 iedzīvotāji, un tā kopējā platība ir 946,1 km2. Smiltene ir vieta, kuru ieskauj vareni egļu un priežu meži, dārzos slīgstošā mazstāvu apbūve, pilsētas parki, straujā Abula upe un daudzie ezeri.

Smiltenes novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Smiltenes novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti